Thực hiện công văn số 228/PGDĐT ngày 21/5/2020 của PGD&ĐT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ

          Sáng ngày 25/5/2020 Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ của trưởng Tiểu học Phú Đình

          Đoàn kiểm tra gồm các ông bà:

Ông Thái Văn Cương - Trưởng phòng Giáo dục - Trưởng đoàn

Ông Trần Phúc Vĩnh - Phó trưởng phòng Giáo dục - Phó đoàn

Ông Trần Trung Kiên - Cán bộ phòng Giáo dục - Thư ký

Ông Hoàng Đức Trường - Chuyên viên Phòng Giáo dục - Ủy viên

Bà Lê Thị Hồng - Cán bộ  Phòng Giáo dục - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Hiệu trưởng Tiêu học Chợ Chu - Ủy viên

          Các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra về hồ sơ công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm, Hồ sơ về việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường.