Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh là một nội dung không thể thiểu để giúp các em học sinh hiểu, biết về Luật an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và đảm bảo an toàn cho chính bản thân các em khi tham gia giao thông.

          Thực hiện công văn số 191/GDĐT ngày 31/3/2021 về việc tập huấn giáo dục an toàn giao thông cấp tiểu học. Sau khi tham gia tập huấn tại Phòng Giáo dục, Trường Tiểu học Phú  Đình đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn ngày 08/4/2021 về giáo dục an toàn giao thông và tích hợp giáo dục an toàn giao thông và giờ học cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường.