Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Liên đoàn Lao động huyện, ngày 29/4/2021 Công đoàn trường Tiểu học Phú  Đình đã đón đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện

          Để đánh giá việc thực hiện Điều lệ công đoàn và công tác tại chinh công đoàn, ngày 29 tháng 4 năm 2021 Công đoàn Trường Tiểu học Phú Đình, Trường Mầm non, Trường Trung học cơ sở đã đoàn đoàn kiểm tra công tác công đoàn của Liên đoàn Lao động.

          Đoàn kiểm tra gồm: 

          Đ/c Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyệ

          Đ/c Trần Văn Thuận - Chuyên viên Liên đoàn Liên đoàn Lao động huyện

          Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên ủy ban kiểm tra

          Các đơn vị được kiểm tra gồm: Ban chấp hành công đoàn 3 trường

          Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn, công tác thi đua khen thưởng, việc xây dựng và thực hiện các quy chế. Kiểm tra công tác thu chi tài chính công đoàn.

          Sau khi kiểm tra đoàn đã đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được cho các đơn vị.