Để đánh giá những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế ngày 18/12/2019 chi bộ trường Tiểu học đã tổ chức họp đánh giá chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên cuối năm

          Thực hiện hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy xã Phú Đình hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019, chiều ngày 18/12/2019 Chi bộ trường Tiểu học đã tiến hành kiểm điểm ban chi ủy, kiểm điểm đảng viên để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới.