Để đánh giá những kết quả thi đua của các tập thể cá nhân trong học kì I năm học 2017-2018