Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để các cán bộ, giáo viên đều được tiếp cận và làm quen với chương trình. 

          Ngày 03, 04 tháng 9 năm 2020, Nhà trường đã tổ chức tập huấn Sách giáo khoa lớp 1 cho các đ/c giáo viên trong trường. 

          Qua buổi tập huấn các đ/c giáo viên sẽ được làm quen với các môn học ở lớp 1 do các đ/c báo cáo viên đã được tập huấn ở huyện, và tỉnh triển khai

     Sau đây là một số hình ảnh.