Thực hiện Kế hoạch chuyên đề của Cụm chuyên đề 5 gồm các trường Trung Lương, Phú Đình, Tân Dương, Bình Thành.       

        Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2020, cụm chuyên đề 5 tổ chức chuyên đề cụm môn Tiếng Việt lớp 1, đ/c Trần Thị Thương dạy tiết 2 Bài 49: Vần ơm, ơp. Sau tiết dạy các đ/c đã tổ chức rút kinh nghiệm

      Sau đây là một số hình ảnh tiết dạy.