Hoà chung không khi thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. Ngày 10/11/2020 Trường Tiểu học Phú Đình tổ chức Hội thị Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020-2021

          Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi nhằm phát hiện hiện công nhận, tôn vinh giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhà trường, thu hút sự quan tâm của các lực lượng trong xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của ngành.

          Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phòng trào thi dua dạy và học của nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp cho đồng nghiệp.